آبکاری موضعی یاتاقان های BI-METAL و TRI-METAL

آبکاری موضعی یاتاقان های BI-METAL و TRI-METAL فرآیند آبکاری یکی از موثرین روش ها در بهبود خواص سطح قطعات میباشدکه بسته به نوع خواص  موردنظر میتوان از پوشش های متنوعی استفاده نمود. از جمله قطعاتی که فرآیند تولید پیچیده ای دارند، یاتاقان های برنز سرب دار را می توان نام…